นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          ประชากรวัยเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรม    นำความรู้ ชุมชนร่วมพัฒนา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ 

พันธกิจของโรงเรียน

          1.  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ มีการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

          2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยกระดับคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

          4.  จัดหาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

          5.  ส่งเสริมให้ครูในโรงเรียน ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูที่สูงขึ้น  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

          1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงและจบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ 100

          2. นักเรียนระดับปฐมวัยมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกกลุ่มประสบการณ์ ร้อยละ 85

          3. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 85

          4. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ร้อยละ 95

          5. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้เพื่อการสื่อสาร  ร้อยละ 80

          6. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพที่สูงขึ้น  ร้อยละ 100   

          7. โรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการ  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร้อยละ 85

กลยุทธ์  

          1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

          2.  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

         4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

          5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

          6.  พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

จุดเน้น

          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5

(Student Achivement)

          2. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy & Numeracy)

          3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ทุกคนอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  และคิดเลขคล่อง

          4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ

          6.  สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน

กตัญญู   รู้หน้าที่  มีวินัย  น้ำใจงามนักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามวิถีชีวิต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.1. ด้านความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

      นักเรียนเป็นเป็นผลเมืองที่ดีของชาติธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

6.2. ด้านซื่อสัตย์สุจริต

      นักเรียนเป็นผู้ที่มีความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองและต่อผู้อื่นทั้งกายและวาจา ใจ

6.3. ด้านมีวินัย

      นักเรียนเป็นผู้ที่มีความประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

6.4. ด้านใฝ่เรียนรู้

      นักเรียนเป็นผู้ที่มีความตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

6.5. ด้านการดำรงชีวิต อยู่อย่างพอเพียง

      นักเรียนเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นอยู่อย่างพอประมาณ  มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม  และที่สำคัญมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่าง ความสุข

6.6. ด้านมุ่งมั่นในการทำงาน

      นักเรียนเป็นผู้ที่มีความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงานทำงานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

 ด้านรักความเป็นไทย

          นักเรียนเป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวทีเห็นคุณค่าและใช้ภาษไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

 ด้านมีจิตสาธารณะ

      นักเรียนเป็นผู้ที่มีความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม นอกจากนี้  นักเรียนยังเป็นผู้ที่มีคุณธรรมด้านความรักความผูกพันในครอบครัว  ความเคารพกตัญญูต่อผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ และความศรัทธาในการทำบุญให้ทาน

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          กิจกรรมปฏิบัติธรรมจำวัด ทุกวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในแต่ละปีการศึกษาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โรงเรียนจะมีการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำศีลทุกวันพระ ที่วัดอรัญญวาสี บ้านไร่ทาม  ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย เป็นประจำทุกปี  ทำให้นักเรียนมีรัก  ภาคภูมิใจ  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีได้เป็นอย่างดีและเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องกัน ซึ่งมีการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมาโดยตลอด

Comments