ประวัติโรงเรียนบ้านไร่ทาม

ประวัติโรงเรียนบ้านไร่ทาม

               โรงเรียนบ้านไร่ทามก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2487 ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลเมือง 16  (บ้านไร่ทาม) ขึ้นต่อเขต 5  ตำบลนาดินดำ  มีนายสงกรานต์ ม่วงนนทะศรี  เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่ มีนักเรียน 25 คน โดยใช้ศาลาวัดอรัญญวาสีบ้านไร่ทาม เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

               ในปี  พ.. 2492  ทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนจากชาวบ้านไร่ทาม จำนวน 1 แปลง  มีเนื้อที่ 9 ไร่ 80 ตารางวา และได้ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  จำนวน 1 หลัง  ขนาด 2 ห้องเรียน  เมื่อ พ.. 2494  แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อ พ.. 2497  เป็นเงิน  14,000  บาท

               ในปี พ.. 2520 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1. 1 ชั้น 3 ห้องเรียน จำนวน 1  หลัง  ราคา 180,000 บาท  และสร้างส้วมแบบองค์การ 1 ขนาด 2  ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ราคา10,000 บาท และทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปี พ.. 2523

               ในปี พ..2525 โรงเรียนได้รับอนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าซึ่งอยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม และได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน1 หลัง ราคา  500,000 บาท  และ สร้างส้วมแบบ สปช. 601 ขนาด 2  ที่นั่ง  จำนวน  1 หลัง  ราคา  72,000 บาท  แต่อาคารที่มีอยู่ไม่เพียงพอ  ดังนั้น

               ในปี  พ.ศ. 2536  นายแปลง  ไชยปะ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่ทามเกษียณอายุราชการ  และในวันที่ 20 ตุลาคม 2536 ทางราชการแต่งตั้งนายณรงค์  จันทะฟอง  ครูใหญ่โรงเรียนบ้าหัวฝาย  มาดำรงตำแหน่งแทน 

               วันที่  10 พฤษภาคม  2547  ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งนายเล็ก  กันทะวงศ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่ตาแสง  อำเภอเชียงคาน  ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่ทาม ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ที่ 509/2547  ลงวันที่  6  พฤษภาคม  2547

               ในปี พ.ศ. 2552  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร. อกนิษฐ์  คลังแสง  และคณะได้ตรวจราชการการสอนคละชั้นที่โรงเรียนบ้านไร่ทาม  ครั้ง  คือ เมื่อวันที่  กุมภาพันธ์  2553 และวันที่  18  มิถุนายน  2553 

               ในปีการศึกษา 2560  โรงเรียนบ้านไร่ทาม  ได้เปิดทำการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนชาย 28 คน นักเรียนหญิง 28 คน รวมทั้งสิ้น  46  คน  มีจำนวนข้าราชการครู  4  คน  ลูกจ้างประจำ  1  คน   ครูอัตราจ้าง 1 คนและเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน 

Comments