วิสัยทัศน์ พันธกิจ

             
              ประชากรวัยเรียนได้เรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เน้นคุณธรรม    นำความรู้ ชุมชนร่วมพัฒนา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ
Comments